INICIO > Exposi. >
"Dalian de China"  
最後へ
Suelo lujoso
Por un grupo "Suelo lujoso" vol.7

Aidem Photo Gallery "sirius" 8-14 de dic. de 2011

Kyoko Uchida
Kiiyoto Umedu
Yutaka Emizu
Tsutomu Otsuka
Hiroaki Otsuka
Eiko Ochiai
Motohiro Goto
Shuichiro Shibata
Takayuki Suzuki
Hiroshi Tamura
Ken Nakajima
Hiroyuki Harada
Jun Hiraga
Yukio Misu
Hiroyoshi Yamazaki
Sumiko Yamazaki
Yoichiro Yamashita
"Una ciudad Dalian de China"

 Aunque no creí que había ido a Dalian dos veces, tampoco supe donde estaba un cmapo de batalla histórico llamado Lyushun donde estaba en "la colina 203".Verdaderamente está cerca de Dalian.

次へ
 

Volver