INICIO > Exposi. >
"Yeliu de Taiwan"  
最後へ
Por un grupo "Suelo lujoso" vol.8

20-26 de junio de 2013
Aidem Photo Gallery "sirius"

Makoto Abe
Emi Ichikawa
Kyoko Uchida
Kiiyoto Umedu
Tsutomu Otsuka
Hiroaki Otsuka
Eiko Ochiai
Harumi Kase
Motohiro Goto
Shuichiro Shibata
Takayuki Suzuki
Hiroshi Tamura
Ken Nakajima
Hiroyuki Harada
Jun Hiraga
Yukio Misu
Hiroyoshi Yamazaki
Sumiko Yamazaki
Yoichiro Yamashita
Akira Yoshimura
"YELIU de Taiwan"

Antes para mi exposi. "De Taipei a Tokio" iba unas veces
a un parque natural "YELIU" de rocas extrañas.
Esta vez recuerdo unos citios donde sacaba,
pero ahora para duardar naturaleza,
están aumentados zonas prohibidas de pasar.
Y no puse sacar ángulos de mismos antes.

次へ
 

Volver