INICIO > Exposi. >
"gato Paco"  
最後へ
"gato Paco"

En otoño del año pasado vino un gatito que habiía acabar de nacer.
Vida de gato es 20años, y creo que faltan 20años para mi vida que Dios pedirá.
Parece que ese dato llamado "Paco" y yo competimos por cada vida.
Por un grupo "Suelo lujoso" vol.9
Aidem Photo Gallery "sirius" 16-24 de agosto de 2016

Abe Makoto
Ichikawa Emi
Uchida Kyoko
Umezu Kiyoto
Emizu Yutaka
Tsutomu Ohotsuka
Sakamaki Chizuko
Harlery Shimizu
Suzuki Sayaka
Suzuki Takayuki
Tamura Hiroshi
Nakajima Ken
Harada Hiroyuki
Yamazaki Hiroyoshi
Yamazaki Sumiko
Yamashita Yoichiro

次へ
 

Volver