Estudio de Nakajima

Yukari

ポートレイト/Retratosポートレイト/Retratos

Nikon F801
50mm f1,8
PROVIA
Mukougaoka-Yuuen (Kawasaki)